Användarvillkor

1. GENERELLT

1.1 Det här är ett avtal mellan dig (kontohavaren) och Damfotboll Sverige AB (hädanefter kallat ”Damfotboll”).
1.2 För att alla skall trivas så bra som möjligt på www.Damfotboll.com finns det regler som man måste följa och när du använder tjänsterna på och/eller kopplade till hemsidan www.Damfotboll.com (hädanefter kallade ”Tjänsterna”) åtar du dig därför bl a att:

  • följa svensk eller annan relevant lag;
  • följa regler för uppförande och andra villkor som Damfotboll uppställer; samt
  • omedelbart meddela Damfotboll om du får kännedom om någon säkerhetsöverträdelse relaterat till Tjänsterna.

1.3 När du använder Tjänsterna får du inte:

  • delta i eller underlätta illegala aktiviteter;
  • använda Tjänsterna på ett sätt som skadar Damfotboll eller dess annonsörer, dotterbolag, återförsäljare, distributörer och/eller säljare, eller Damfotbolls kunder;
  • använda någon del av Tjänsterna som ett mål för oönskade massutskick eller oönskad e-postreklam;
  • använda en automatiserad process eller tjänst för att få åtkomst till och/eller använda Tjänsterna;
  • använda otillåtna medel för att ändra eller omdirigera eller försöka ändra eller omdirigera Tjänsterna;
  • skada, inaktivera, överbelasta eller försämra Tjänsterna eller störa någon annan persons bruk och nyttjande av Tjänsterna; eller

  • vidaresälja eller vidaredistribuera Tjänsterna eller någon del av därav.

2. SAMTYCKE TILL BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

2.1 Vi värnar om din personliga integritet. Vi prioriterar alltid skyddet av all information du anförtror oss och följer naturligtvis de lagar och regler som finns (t.ex. personuppgiftslagen) för att skydda din integritet. Damfotboll behandlar med automatisk databehandling uppgifter om ditt och andra medlemmars medlemskap i www.Damfotboll.com samt användningen av Tjänsterna (härdanefter kallade "Personuppgifterna"). Genom att acceptera dessa allmänna villkor ger du sitt samtycke till att Damfotboll behandlar dina personuppgifter enligt vad som anges i dessa allmänna villkor.

2.2 För att kunna tillhandahålla Tjänsterna kan Damfotboll komma att överföra Personuppgifterna till tredje man, vilken också kan komma att behandla Personuppgifterna inom ramen för lämnat samtycke. Genom att acceptera dessa allmänna villkor lämnar du ditt sitt samtycke till att sådan överföring sker.

2.3 Du kan genom skriftlig anmälan till Damfotboll begära information om vilka personuppgifter om dig som Damfotboll behandlar samt begära rättelse och/ eller radering av felaktig uppgift. Du kan också skriftligen återkalla sitt samtycke till att dina personuppgifter används i marknadsföringssyfte.

3. DINA ÅTAGANDEN

3.1 Du kan genom Tjänsterna komma att erbjudas möjlighet att på eget ansvar elektroniskt kommunicera och publicera ljud, text, bild, data eller information i övrigt ("Meddelanden"). Du ansvarar för att de Meddelanden du kommunicerar och/eller publicerar, inte strider mot dessa allmänna villkor, lag, myndighetsanvisning, god sed eller på annat sätt riskerar att medföra skada eller annan olägenhet för Damfotboll eller tredje man. Det är inte tillåtet att kommunicera eller publicera brottsliga Meddelanden, dvs. Meddelanden med ett innehåll som innebär uppvigling, hets mot folkgrupp, förtal, trakasserier, barnpornografibrott eller olaga våldsskildring eller på annat sätt uppmana andra att begå brottsliga handlingar. Meddelanden får inte heller vara obscena, stötande eller på annat sätt utgöra trakasserier eller kränkningar av andra medlemmar på Damfotboll eller i övrigt. Det är inte heller tillåtet att genom Meddelanden efterfråga eller erbjuda sexuella tjänster mot betalning, marknadsföra andra varor eller tjänster eller distribuera spam.

3.2 Du ansvarar för att de Meddelanden som du väljer att publicera inte skyddas av varumärkes- eller upphovsrätt eller på annat sätt kan utgöra intrång i tredje mans immateriella rättigheter. Inga upphovsrättsligt skyddade verk och ingen programvara får erbjudas för nedladdning eller på annat sätt kopieras utan rättighetsinnehavarens uttryckliga tillstånd.

3.3 Damfotboll har rätt att granska Meddelanden som du kommunicerar eller publicerar för att säkerställa att du efterkommer dina åtaganden gentemot Damfotboll. Damfotboll har rätt att omedelbart, helt eller delvis, avlägsna eller avstå från att vidarebefordra Meddelanden som strider mot dessa allmänna villkor. Därutöver har Damfotboll rätt att med omedelbar verkan utesluta dig från Damfotboll och Tjänsterna om du publicerar eller kommunicerar Meddelanden i strid med dessa allmänna villkor.

3.4 Förutom vad som anges i dessa allmänna villkor kan ytterligare villkor och bestämmelser komma att gälla för Tjänsterna. Du förbinder dig att uppmärksamma samt iaktta sådana villkor och bestämmelser vid nyttjande av Tjänsterna.

3.5 Du förbinder dig att hålla Damfotboll skadeslöst för all skada som Damfotboll åsamkas med anledning av ditt nyttjande av Tjänsterna i strid med dessa allmänna villkor.

4. ANVÄNDARIDENTITET OCH LÖSENORD M.M.

4.1 Du förbinder dig att inte avslöja eller på annat sätt tillgängliggöra ditt användarnamn eller lösenord för någon obehörig samt tillse att inte obehörig på annat sätt kan få tillgång till användarnamn respektive lösenord.

4.2 Du ansvarar själv för att obehörig inte kan nyttja Tjänsterna genom ditt konto.

5. ANSVARSBEGRÄNSNING

5.1 Damfotboll har inget ansvar för det material som publiceras på eller de varor och tjänster som erbjuds via Tjänsterna. Damfotboll har vidare inget ansvar för material som publiceras på eller varor och tjänster som erbjuds via andra webbplatser eller webbsidor som Damfotboll har upprättat länkar till.

5.2 Du kan inte göra några andra påföljder gällande gentemot Damfotboll än de som uttryckligen anges i dessa allmänna villkor och eventuellt tillämpliga särskilda villkor avseende Tjänsterna, såvida inte annat följer av tvingande lagstiftning.

6. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

6.1 Samtliga immateriella rättigheter och tekniska lösningar avseende tillhandahållandet av medlemskapet i www.Damfotboll.com och Tjänsterna är Damfotbolls egendom alternativt egendom tillhörande tredje man med vilken Damfotboll samarbetar och får inte nyttjas av dig utöver vad som krävs för Tjänsternas nyttjande enligt gällande villkor.

6.2 Om talan väcks eller krav riktas mot Damfotboll med påstående om att Damfotboll gör intrång i annans immateriella rättighet genom ditt nyttjande av Tjänsterna i strid mot gällande villkor åtar du dig att på egen bekostnad biträda Damfotboll. Du åtar sig vidare att ersätta Damfotboll fullt ut för de ersättningar och skadestånd som Damfotboll genom förlikning eller dom kan bli skyldigt att utge enligt ovan, samt för de kostnader och den skada som Damfotboll därvid i övrigt åsamkas.

6.3 Damfotboll har rätt att i marknadsföringssyfte använda allt det material som du publicerar på Damfotboll eller därtill hörande sajter.

7. ÖVERLÅTELSE

Damfotboll äger rätt att helt eller delvis till annan överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa allmänna villkor och/eller avseende Tjänsterna. Du äger inte rätt att utan Damfotbolls skriftliga samtycke överlåta dina rättigheter och skyldigheter enligt gällande villkor för Tjänsterna.

8. TVIST OCH TILLÄMPLIG RÄTT

Tvist i anledning av dessa allmänna villkor och Tjänsterna skall prövas enligt svensk rätt vid allmän domstol i Sverige. Hänsyn skall inte tas till sådana svenska lagvalsregler som leder till att någon annan rätt än den svenska skall äga tillämpning.

9. VILLKORSÄNDRING

9.1 Damfotboll har rätt att när som helst vidta ändring i eller tillägg till dessa allmänna villkor. Sådana ändringar eller tillägg träder i kraft en (1) månad efter det att skriftligt meddelande med de nya villkoren tillställts dig eller publicerats på www.Damfotboll.com och anses då göra en del av dessa allmänna villkor.

9.2 Damfotboll har alltid rätt att med omedelbar verkan vidta de ändringar som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut.